A Lantos Johnny Fitness Házirendje

 

A Lantos Johnny Fitness üzemeltetője

TÖBB MINT SPORT KFT. (székhely: 2225 Üllő, Mező utca 39., cég nyilvántartási szám: 13091722856, adószám: 25079872-2-13, továbbiakban „Üzemeltető”).

Lantos Johnny Fitness címe: 1191 Budapest, Üllői út 243.

A Házirend célja, hogy meghatározza a Lantos Johnny Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők továbbiakban: „Vendégek” és más használók, továbbiakban: „Használó”), egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Továbbá előírja a Lantos Johnny Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 

Általános szabályok

A Lantos Johnny Fitness területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Lantos Johnny Fitness használója köteles betartani a Fitness terem használata során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Lantos Johnny Fitness területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • az olyan tevékenység, amely a Lantos Johnny Fitness szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • a másik nem öltöző-, zuhanyzó- és mellékhelységébe bemenni
 • közrendet sértő módon viselkedni;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), mindenféle ital bevitele;
 • a tűzesetek megelőzése érdekében tilos: bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, plakátok, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezkedése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Lantos Johnny Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Lantos Johnny Fitness sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehetőek igénybe (kivéve, ha jogszabályt nem sért és az üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti Lantos Johnny Fitness rendezvényekre, amelyek tartalmukban eltérnek az órarendben meghirdetetett áraktól és programoktól.

A technikai hibából eredő szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el alkalmaz-e díjváltozást.

Kérjük a menekülési útvonalakat, menekülési ajtókat, tűzcsapokat szabadon hagyni.

A vendégek észrevételeiket, panaszaikat a recepción szóban, illetve az ott elhelyezett vendégkönyvben tehetik meg írásban.

 

A Lantos Johnny Fitness nyitvatartási rendje:

Fitness, kardió, aerobic területek: H-P: 6:00-22:00 SZ-V: 8:00-20:00

Ünnepnapokon a nyitvatartási idő a Lantos Johnny Fitness vezetősége által megadott, előzetes tájékoztatása alapján alakul. A Lantos Johnny Fitness nyitva tartását a vezetőség indokolt esetben megváltoztathatja.

A Lantos Johnny Fitness szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

A Lantos Johnny Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Amennyiben a Lantos Johnny Fitness területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel), az ott tartózkodó használó/vendég a Lantos Johnny Fitnessben tartózkodással automatikusan hozzájárul, hogy kép és hangfelvétel készüljön, és ahhoz hogy az így készült felvételeket az üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon – időbeli és térbeli korlátozástól mentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően – felhasználhatja.

A helyszínen való részvétellel a használó hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen készült audiovizuális alkotások, felvételek térben, időben korlátlanul felhasználásra kerüljön, ide értve az Szjt. 18-29. §§  64-66.; 72-74.; §§-ban foglalt valamennyi felhasználást. E körben üzemeltető jogosult arra, hogy a felvételeket bármilyen módon úgy tegye a hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg. A felhasználási engedély kiterjed az itt megszervezett vagyoni-felhasználási jogok egészben történő átengedésére, átruházására is. Az itt meghatározott hozzájárulás fejében külön ellenértéket a rendezvénye tartózkodó használókat, vendégeket nem illeti meg, azt nem igényel, a helyszínen való részvétellel arról kifejezetten lemond. Üzemeltető a Lantos Johnny Fitness sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez. Használó az adatkezelés megszüntetését illetve tiltakozásának eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni a Lantos Johnny Fitness által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. A Több Mint Sport Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy a sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégek adatait kizárólag a vendégek beazonosítására és jogosultságának ellenőrzésére, valamint az ezekhez szükséges arcképes adatnyilvántartás vezetése céljából, a vendég hozzájárulása alapján, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit teljes mértékben betartva kezeli.

14 és 18 év közötti kiskorú esetén az érvényes regisztrációhoz a törvényes szülő/képviselő hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 14 év alatti kiskorú esetében a szülő/törvényes képviselő regisztrálhat a nevében, kizárólag a gyerek fitness órákat látogathatja, a gépeket még szülői felügyelet mellett sem használhatja a balesetveszély miatt.

A diák kedvezmények igénybevételéhez be kell mutatni az érvényes matricával ellátott diákigazolványt, amit 25 éves korig fogadunk el.

Kisállatot behozni a Lantos Johnny Fitness területére csak a gumiszőnyegig lehetséges, a gumiszőnyegre rávinni tilos higiéniai okok és balesetveszély miatt.

A Lantos Johnny Fitness zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Lantos Johnny Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Lantos Johnny Fitness rendjére.

A névvel, kötelező arcképes fotóval és azonosítóval ellátott vonalkódos kártya szigorúan személyre szóló – csak annak tulajdonosa használhatja a Fitness terem területén, veheti igénybe a Lantos Johnny Fitness szolgáltatásait. A vonalkódos kártya és a megvásárolt szolgáltatás nem átruházható. Üzemeltető jogosult a személyi adatok helyességének ellenőrzése céljából a vendég személyi azonosító igazolványait adategyeztetés céljából elkérni. A vonalkódos kártya nélkül nem áll módunkban beléptetni a vendéget, csak egy esetenkénti 500 Ft-os díj ellenében, amit a vendég lefogyaszthat a büfében. A vonalkódos kártya elvesztése esetén, az új kártya készítés díja bruttó 1000 forint, ami kötelező.

Amennyiben a Használó a jelen Házirend szabályait, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat megszegi az Üzemeltető figyelmezteti a szabálytalankodót és felhívja a szabálytalankodó magatartás abbahagyására. A figyelmeztetés eredménytelensége esetén, vagy a szabályok megsértésének súlyos mértéke esetén figyelmeztetés nélkül, az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködi. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel, kártérítéssel nem élhet.

A terem területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Lantos Johnny Fitness üzemeltetetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend illetve az ilyen terem területén általános elvárható magatartási szabályok be nem tartásából, illetve a vendégek felróható magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a Lantos Johnny Fitness területén az elveszett, eltulajdonított (ide értve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért.

A Vendégek felelősek a Lantos Johnny Fitness területére általuk bevitt ruházat, értékek egyéb ingóság elvesztéséből, eltulajdonításából eredő káreseményekért, károkért. A talált tárgyakat minden vendég a Lantos Johnny Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. A szolgáltatásokat minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. A Fitness terem területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a Terem területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Aki a Lantos Johnny Fitness berendezési, felszerelési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak megtérítési költségei a vendéget terhelik. A Lantos Johnny Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítását az általános vendégkör kizárásával.

A Lantos Johnny Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Lantos Johnny Fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele és a Regisztrációs adatlap kitöltése a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. E Házirend az Üzemeltető bármikor jogosult saját belátása szerint módosítani és kiegészíteni.

 

Speciális szabályok

 • a fitness és edzőterem területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 • a fitness és edzőterem területére csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos.
 • Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő.
 • a gyermekek által a Lantos Johnny Fitnessben okozott károkért a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám, gondozó) felelős.
 • a bérletek lejáratát nem áll módunkban meghosszabbítani.

 

Recepció

A Lantos Johnny Fitness sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Lantos Johnny Fitness Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az Üzemeltető munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is. A beléptetési és biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video rendszerrel történik.

Az Üzemeltető az igénybevevő vendégekről biztonsági videós adatnyilvántartást vezet. Az Üzemeltető a vendégek adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki, kivételt a rendőrségi megkeresés képez. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az Üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg mindenkor az Üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket („öltözőszekrény kulcs”) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában teljes anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé. Az öltözőszekrény kulcs elvesztése bruttó 5000 forint egyszeri díj megfizetését vonja maga után.  A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

 

Öltöző

 • az öltöző- és zuhanytérben papucs használata kötelező.
 • a területeken, az öltözőszekrényben és az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért az Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.
 • a vendégek értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
 • 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák kivitele a Lantos Johnny Fitness területéről tilos.
 • távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.
 • a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítása miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

 

Fitness terem

A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Lantos Johnny Fitness területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára.

 • az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • a gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.
 • az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

 

Aerobik terem

 • az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőknek köteles átadni.
 • a csoportos órákra lehet foglalni helyet, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok:
 • a „Kata terembe” csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, póló, trikó, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. Félmeztelenül, papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. A Lantos Johnny Fitness területén dolgozó aerobik edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára.
 • az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.
 • az Üzemeltető fenntartja az órarendben és az oktató személyében történő változás jogát.

 

Rendkívüli esemény

A Lantos Johnny Fitnessben történt bármilyen rendkívüli eseményről elsőként a recepciót kell értesíteni haladéktalanul valamint rendkívüli esemény természetére tekintettel késedelem nélkül értesítendő:

Rendőrség 107

Mentők 104

Tűzoltóság 105

Általános segélyhívó 112